ISSN 2617-8001 (Print), ISSN 2664-5297 (Online)
Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin erkən yaz florasının endemik və subendemik növləri
Aynur A.Bayramova, Fəridə V. Paşayeva

Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin erkən yaz florasının endemizmi və subendemizmi tədqiq edilmişdir. Ümumilikdə, Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin erkən yaz florası beş cins və beş fəsiləyə aid olan beş növ endemik (Tulipa schmidtii, Allium szovitsii, Neotorularia eldarica, Viola caucasicaPrimula woronowii), on cinsə və dörd fəsiləyə aid on növ subendemik (Gagea alexeenkoana, Tulipa eichleri, Lilium ledebourii, Ornithogalum sintenisii, Scilla caucasica, Muscari caucasicum, Iris grossheimii, Iris demetrii, Iris caucasicaCephalanthera caucasica) ilə təmsil olunur. Bu endemik və subendemik növlər tədqiq olunan ərazi, rast gəlməsi, həyat formaları və coğrafi elementlərə görə səciyyələndirilmişdir.

Açar sözlər: kriptofit, endemik, efemer, geofit, subendemik
Ədəbiyyat

ABCDE