ISSN 2617-8001 (Print), ISSN 2664-5297 (Online)
AZƏRBAYCANDA NEFTÇALA RAYONUNUN SAHİL ZOLAĞININ BİTKİ ÖRTÜYÜ
Kəmalə K. Əsədova, Carmelo Maria Musarella

Məqalədə Xəzər sahilinin bitki örtüyündən və Kür çayı zolağının dənizlə həmsərhəd olan hissəsindən bəhs edilir. Aparıcı fəsilələr (Asteraceae, Poaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae) və bu ərazi üçün xarakterik növlər (Aeluropus littoralis, Argusia sibirica, Suaeda altissima, Salicornia europea, Salsola tragos, Chenopodium album, Limonium meyeri, Tamarix meyeri, Cardus arabicus, Senecio vernalis) müəyyən edilmişdir. Böyük antropogen yükə məruz qalan (kol, efemer və təkrar şoranlaşan çay kənarı birillik duzlaşan birliklər) müəyyən edilmişdir. Bitki örtüyünün vəziyyətinə təsir edən amillərdən otarılma,balıqçılıq və qumlu sahil zonasının “çimərliklər” kimi istifadəsi aiddir. Bölgənin sahilyanı hissəsinin əsas landşaft birlikləri müəyyən edilmişdir. Bura Tamarix ramosissima növünün üstünlük təşkil etdiyi kol birlikləri, Petrosimonia brachiataSuaeda confusa növlərinin üstünlük təşkil etdiyi illik şorangələr, Halocnemum strobilaceium kol şoranlıqları, Heliotropium sibiricum, Cakile euxina dominantlıq etdiyi psammofit-littoral ərazilər daxildir.

Açar sözlər: birlik pozulma, dominant növlər, amillər, landşaft, çay boyu, transformasiya, bitkilik tipləri
DOI:
Ədəbiyyat

ABCDE