ISSN 2617-8001 (Print), ISSN 2664-5297 (Online)
MADHUCA BUCH.-HAM. EX J.F. GMELIN (SAPOTACEAE) CİNSİNİN TOZCUQ MORFOLOGİYASI VƏ ONUN TAKSONOMİK ƏHƏMİYYƏTİ
Naser Omar, Noraini Talip, Abdul Latiff, Anisa S. Al-Hakimi

Malayziyanın Madhuca Buch.-Ham. ex J.F. Gmelin cinsinin 19 növünün tozcuq morfologiyası həm işıq, həm də skan elektron mikroskoplar vasitəsilə araşdırılıb. Tozcuq dənələri tək, radial simmetrik, izopolyar, əsasən uzunsov, nadir hallarda dartınmış-kürəvari və kürəvari, ümumiyyətlə 4-şırımlıdır. Ən böyük tozcuq M. curtisiiM. motleyana, ən kiçik tozcuq isə M. khoonmengiiM. calcicola növlərinə aiddir. Tozcuqların səthinin ornamentasiyası əsasında dörd əsas növ fərqləndirilir: növ qruplaşmasında taksonomik əhəmiyyətə malik olan dənəvər, budaqlanan dənəvər, uzunsov və dəlikli. Cins daxilindəki tozcuq müxtəlifliyi növlərin müəyyənləşdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.

Açar sözlər: Malayziya Madhuca, mikroqrafiklər, ornamentasiya, əhəmiyyət, taksonomiya
DOI:
Ədəbiyyat

ABCDE