ISSN 2617-8001 (Print), ISSN 2664-5297 (Online)
BİTKİ ÖRTÜYÜNƏ OTLAQ VƏ REKREASİYA TƏZYİQİNİ QİYMƏTLƏNDİRMƏK ÜÇÜN NÖVLƏRİN HEMEROBLUQ İNDEKSİNİN TƏTBİQİ
Maya M. İşmuratova, Ayrat R. İşbirdin

Məqalədə heyvan otarılması və rekreasiyanın Başkir Dövlət Qoruğunun ərazisində meşələrə, çəmənliklərə və ruderal fitosenozlara təsir səviyyəni qiymətləndirmək üçün hemerobiya göstəricisinin tətbiqi üsulu təqdim olunur. Göstərilir ki, hemerobiya növləri şkalasının  istifadəsi antropogen yükü və onu təşkil edən amilləri müəyyənləşdirməyə imkan verir. Məqalədə əraziyə antropogen təsirin nəticəsinin qiymətləndirilməsi üçün hemerobiya göstəricisindən istifadə sınaqdan keçirilir. Başqırd Dövlət Qoruğunun ərazisində otlaq və rekreasiyanın meşə, çəmən və yabanı bitki birliklərinin tərkibinə təsiri qiymətləndirilmişdir. Bu sırada euhemerob, polihemerobik növlərin payı artır və onların antropotolerantlıq spektrində oliqohemerob və mezohemerob komponentlər nisbətin payı azalır. Nümunə sahələrin flora hemerobluq spektrlərinin faktor təhlili (əsas komponent təhlili) göstərir ki, bitki birliklərinin yaranmasıın əsas faktorları rekreasiya və otarılmanın birgə təsirləridir ki, bu da torpağın nöhkəmlənməsinə (sıxlığının artması) ilə nəticələnir.

Açar sözlər: hemerobiya, otlaq, istirahət, antropogen yükün qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat

ABCDE