ISSN 2617-8001 (Print), ISSN 2664-5297 (Online)
Bəzi efir yağlarının insanın bakterial patogenlərinə qarşı antimikrob aktivliyi
Fatemeh Zahra Amirmohammadi, Abbas Tanhaiean, Mahmud Şaabani, Marçello İriti

Beş dərman bitkisindən (Artemisia annua, Tagetes minuta, Nepeta cataria, Syzygium aromaticum, Boswellia sacra) hidrodistillə yolu ilə əldə edilən efir yağlarının (EY) altı insan patogen bakteriyasına (Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium) qarşı antaqonist aktivliyi kağız disk diffuziya üsulu ilə sınaqdan keçirilmişdir, ardınca minimum inhibitor (MİK) və bakterisid (MBK) konsentrasiyaları təyin edilmişdir. Mixəyin EY istisna olmaqla, bütün EY-ları hədəf mikroorqanizmlərə qarşı orta aktivlik nümayiş etdirmişdir. Onlar aşağı MİK (1.953 µg/mL) və MBK (7.812 µg/mL) ilə güclü antibakterial aktivlik göstərmişdir. Mixəyin EY qida məhsullarındaa bakteriya artımının və infeksiyanın qarşısını almaq üçün mühüm təbii alternativ kimi işlənə bilər.

Açar sözlər: dərman bitkiləri, mixək, qida konservantları, qida patogenləri
Ədəbiyyat

ABCDE